ویلای جنگلی سه خوابه

شش تخته  با تمام امکانات

اجاره  ایام غیر پیک از شبی 50 تا 100 هزار تومان

ایام پیک از شبی 150 تا 400 هزار تومان