نام گشت:

کشتی میرزا کوچک خان 

خدمات:

3 ساعت گشت دریایی همراه با موزیک زنده و پذیرایی 

فروش بلیت کشتی میرزا کوچک خان بندر انزلی 

هزینه:

70/000 هزارتومان