نام تور:

تورنیمروزی نمک آبرود

مکان مورد بازدید:

تله کابین نمک آبرود،بازارچه،شهربازی،جنگل،آبشار،سورتمه،کارتینگ،پینت بال،تیراندازی،

خدمات تور:

پذیرایی،بیمه،ترنسفر وراهنما