نام تور :

دریاچه بهشت 

مکان مورد بازدید : 

دریاچه بهشت در مرزن آباد و ماهیگیری به همراه رفتینگ در رودخانه در صورت تمایل 

خدمات تور : 

ترنسفر،پذیرایی،راهنما،پرداخت ورودی،ناهار و بیمه