8 شب و 9 روز اقامت با صبحانه گش شهری راهنما ترنسفر و بیمه 

5 شب کوالا 3 شب سنگاپور 

4/890/000 تومان