8 شب و 9 روز اقامت با صبحانه،گشت شهری راهنما و بیمه 

رفت و برگشت با ماهان 

4/980/000 تومان